un poema de Mahmud Darwish

Unha cantiga e o Sultán

Mahmud Darwish


Non era máis que a descrición do estouro da chuvia
e farrapos de alustro que calcinaran o segredo das árbores…
logo por que se opuxeron a ela?
Cando dixo que algo distinto a estas augas
discorre polo río
e que as xentes da beira son estatuas e cousas así,
por que a torturaron?
Cando lles dixo que o bosque rebordaba segredos
e a lúa abrira a navalladas cun coitelo de trinchar
e o sangue do reiseñor ficaba na pedra aquela, abandonado,
por que se opuxeron a ela?
Por que a torturaron?
Cando ela dixo, o meu país é un monte de suor
e na pequena ponte un home está a morrer
e a escuridade a arder
o Sultán anoxou
e o Sultán évos unha criatura imaxinativa.
El dixo, “O erro está no espello
así que silencia a túa cantora
e que o meu reino dende o Nilo até o Eufrates, sexa”
e berrou, “Á cadea con ese poema!”
A sala de torturas, por seguridade,
é mil veces mellor que un himno nacional ou un xornal.
Vai e dille ao Sultán
que non se pode ferir o vento co empuñar dunha espada
que millóns de árbores poden reverdecer
na cunca da man dunha soa letra.
Pero o Sultán anoxara, e o Sultán está en todas partes
en selos, en salmos,
e leva na fronte a tatuaxe da caza.
El berrara “É unha orde!
Executade este poema!”
A Praza da Execución é a mellor antoloxía para os fillos teimudos.
Vai e dille ao Sultán
que non se pode encerrar o alustro nunha mazaroca
que as cancións son a lóxica do sol
e a historia dos feixes
e a natureza dos sismos.
Que as cantigas coma troncos poden morrer nunha terra
pero abrollan de país en país.
O sol azul era unha idea
que o Sultán intentou mergullar
mais converteuse no alumbramento dunha ascua
e o sol vermello transformou en ascua
que o Sultán en van meteu na cadea
e de repente o lume
é unha revolta!
As voces do sangue
collen o ton dunha tempestade
e as xogas da Praza estanse volvendo
feridas abertas
e ríome, abraiada do vento que nace.
Cando o Sultán se opuxo a min
agarrei a chave da mañá
e fun atoutiñando polo camiño coas lanternas das feridas.
Oh, que sabia era cando dei o meu corazón
ao chamar da tempestade!
Que a tormenta brúe
Oh, que a tormenta brúe…!

Tradución -a través da versión inglesa de Rose Styron -de Estíbaliz Espinosa

eRXhL

A Song and the Sultan

Mahmoud Darwish

It was no more than the description of a burst of rain
and handkerchiefs of lightning which burned the secret of trees—
then why did they resist her?
When she said that something different from this water
runs in the river
and the people of the shore are statues and other things,
why did they torture her?
When she told them the forest was abounding with secrets
and the moon was stabbed with a carving knife
and the blood of the nightingale was on that stone, abandoned,
why did they resist her?
Why did they torture her?
When she said, my country is a mountain of sweat
and on the small bridge a man is dying
and darkness burning
the Sultan was angry
and the Sultan is an imaginative creature.
He said, “The fault is in the mirror
so let your singer be silent
and let my kingdom from the Nile to the Euphrates be.”
and he shouted, “Put that poem in prison!”
The torture room, for security,
is a thousand times better than an anthem or a newspaper.
Go and tell the Sultan
that the wind cannot be wounded by the shake of a sword
that millions of trees can become green
in the cupped hand of a single letter.
But the Sultan was angry, and the Sultan is everywhere
on stamps, in psalms,
and on his forehead is the tattoo of hunting.
He shouted, “It is ordered!
Execute this poem!”
Execution Square is the best anthology for obstinate sons.
Go and tell the Sultan
that lightning cannot be imprisoned in a corncob
that songs are the logic of the sun
and the history of sheaves
and the nature of earthquakes.
That songs like tree trunks may die in one land
but sprout in every country
The blue sun was an idea
the Sultan tried to submerge
but it became the birthday of an ember
and the red sun has become an ember
which the Sultan in vain imprisoned
and suddenly the fire
is a revolution!
The voices of blood
have taken the tone of a tempest
and the pebbles of the Square are becoming
like open wounds
and I laugh, awed by the birth of the wind.
When the Sultan resisted me
I grasped the key of the morning
and groped my way with the lamps of wounds.
Oh how wise I was when I gave my heart
to the call of the tempest!
Let the tempest roar,
O let the tempest roar . . . !

—Translated from Arabic by Rose Styron

via http://www.theparisreview.org

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: